ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תו

ב"ה, י"ב ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ויה"ר שימי הבטחון וימי האמונה בה' ובמשה עבדו יפעול בכאו"א מאתנו להיות חזקים באמונתנו לאתפשטותא דמשה שבכל דרא שבדורנו זה הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלהל"ה נבג"מ זי"ע, ולא אמונה בדרך מקיף שאינו נוגע כלל לענינים בפועל, אלא בהנוגע לפועל להגן על מוסדות ועניני כ"ק מו"ח אדמו"ר בתוקף הדרוש וההכרחי, שאז בודאי כדונג ימסו ובנ"י יוצאים ביד רמה.

בברכה לחג פסח כשר ושמח.

... מה שהעיר במ"ש באגה"ק סוף סי' י"ב שישראל בטבעם הם רחמנים וגומלי חסדים מפני היות נפשותיהם נמשכות ממדותיו ית' וכו' ובתניא סוף פרק א' כתוב שהם באות מנה"ב.

הנה מובן שהא והא איתנייהו. שמנפש האלקית שבישראל בטבעה רחמנות וגמ"ח מפני שנמשכת ממדותיו ית' וכו', וגם הנה"ב בטבעה כן הוא, ואפשרי הדבר כי בישראל הנה"ב מעורבת טוב ורע. ויש להוסיף ביאור בזה ע"פ המבואר בכ"מ בדא"ח שהנה"ב שבישראל מתאמת ויש לה שייכות להנ"א שבישראל שלכן גם בה גוברת מדת הרחמנות והחסד אף שפשיטא שיש בה גם מדות הפכיות, כי אין הטעם דמעורב טו"ר בלבד מספיק לאמר מפני מה הנה"ב בישראל הם רחמנים וגומלי חסדים. ויש להמתיק לשכן רק בספ"א מוסיף בתולדותם, כי נפה"א באה אח"כ (שו"ע לאדה"ז מהד"ת סוס"ד).

ג'תו

מה שהעיר: ראה גם לעיל ח"ב אגרת שכו. ח"ג תיג.