ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תז

ב"ה, י"ג ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מתחלת שבט - שנתקבל באיחור זמן - הנה הזכרתיו ואת כל ב"ב שיחיו על הציון הק' של מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובודאי יעורר ר"ר עליהם בהמצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

נהניתי ממ"ש אודות עסקנותו, ומה שמתאונן שאינו נראה פירות על אתר וכו' - מובן שהתאוננות זהו באה מהלעומת זה, אשר אומן גדול הוא ובא לכל אחד ואחד בפיתויים כאלו שתקותו להצליח בהם, וכמבואר בהיום יום לכ"ג סיון שהבחינה בזה היא שאם הענינים מבלבלים ומחלישים בהפועל של תורה ומצוה, מקורם הוא מהצד שכנגד, ובמילא יבטלם לגמרי ויוסיף בהתעמולה ובהלימוד שלומר ברבים ולעצמו כו' וכו'.

ואנן פועלי דיממא אנן, והשי"ת יעשה הטבו בעניניו. ובטח יראה ג"כ הצלחה בזמן המתאים. וכמ"ש את הכל עשה יפה בעתו. וע"פ הנ"ל מובן ג"כ, אשר אותם הפחדים שיש לו שכותב אודותם יסודם רק בערמומית ותחבולות היצה"ר, וזהו כל מציאותו, ובמילא לכשירעים בקול רעש ורוגז וכמבאר בתניא הרי כדונג ימס, ויראה את האמת אשר השי"ת משגיח עליו, כמו על כאו"א מישראל, בהשגחה פטית ובמילא נכון יהי' לבו בטוח בה'.

ולקראת חג המצות הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה הנה יחוגו אותו הוא וכל ב"ב שיחיו בכשרות ובשמחה.

בברכת החג.

ג'תז

נדפסה בס' השליחות ע' 247 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.