ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תט

ב"ה, א' חוהמ"פ, תשט"ו

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ

מוה"ר שמואל מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

... בברכה.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א בעצמו על החתום, והנני חותם בשמו,

א. קווינט

המזכיר

נ.ב.

במה שהעיר בתניא פרק ל"ז (מ"ח ע"א) וז"ל, וכל ניצוץ לא ירד לעוה"ז אף שהיא ירידה גדולה וכו', שהביטוי אף לדעתו אינו מובן.

הנה תיבת אף במקום זה היא לא במובן של ניגוד כמו הביטוי אע"פ אלא במובן של ועוד, וכלשון הכתוב ואף גם זאת, וכלשון חכמים אף הוא בביטול (סוטה פ"ט), אף כפת הירדן ובכ"מ. ויש להמתיק שהביא אדמו"ר הזקן במקום זה דוקא הביטוי אף, כלשון הכתוב השייך לנדון דידן - אף עשיתיו (שגם בזה הפירוש - ועוד) ובכתבו אף בדיוק הוא - וע"ד ד' שפתחו באף וכמבואר בדא"ח לקו"ת ר"פ בלק ועוד.

ג'תט

נדפסה בתניא עם מ"מ וכו' ע' תשמג והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מוה"ר שמואל מנחם מענדל שי': שניאורסאהן. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'שפב, ובהנסמן בהערות שם.