ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תיא

ב"ה, ג' דחוהמ"פ, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש אודות האברך שמואל שי' גורעוויטש והטעמים לנסיעתו לכאן, ולפלא קצת הדבר - כין שרואים שבמקום שהם נמצאים נמצאת ישיבה ויש לה אפשריות גדולה ביותר והוא בגדר מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים, והראי' שאין אחרים עושין אותה ואפילו מבין אנ"ש אין הפעולות במילואן המוכרח לא בכמות ולא באיכות (אף שבטח גם צוק העיתים סיבה לזה, אבל גם סיבות אחרות בדבר), ובמילא מובן מכל זה שעל כל פנים אלו שזכו לזה והצליחו לקחת חלק בעבודה קדושה זו, על כל השאר לעודדם ולחזקם ולסייע להם בכל האפשריות, ותמורת זה הנה מבאר הוא במכתבו איך שטוב וישר שיעזוב הנ"ל חלקו היפה שהצליחה אותו ההשגה העליונה לסייע בחיזוק והתפתחות הישיבה ולחפש "גדולות ונפלאות" מעבר לים כו' וכו'.

ומ"ש שמה יהי' התכלית כיון שיכול הנ"ל לעשות לעצמו בהוספת ידיעה בחסידות וכו' הרי אם גם הי' אמת הדבר, שאי אפשר לעשות לעצמו אלא ע"י נסיעה מעבר לים - עדיין מסופקני (והוא ספק קרוב לודא) מאי כדאי ביותר אפילו בשבילו, אם למלאות שליחות ההשגחה העליונה בעבודה בישיבת אהלי יוסף צחק או להעשות בקי וידען בנגלה ובחסידות יותר מאשר הוא עתה.

ובפרט שכיון שכותב רבינו הזקן בו"א בתחלתו שע"י צדקה (שגם צדקה רוחנית בכלל) נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, הרי השעה אחת שלומד באוסטראלי' אם בנגלה או בחסידות, ביחד עם התעסקות בהנ"ל יצליח בה כלימוד אלף שעות במקום אחר, כיון ששם לא תהי' התעסקות זו, ובפרטי פרטיות - שעדיין לא קבלתי ידיעות שהאברכים והת' שבאוסטרלי' מנצלים את כל הזמנים הפנוים לתורה ועבודה שבלב זו תפלה, וכיון שיש מקום להוסיף במקומם עתה למה לו להחסיר בהפעולות בהישיבה ועי"ז להחסיק בהשפעת ההצלחה לעצמו, והאריכות בדבר הפשוט אך למותר...

ג'תיא

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 530 והושלמה ע"פ העתקה.

האגרת היא אל ה"ר אבא פליסקין, שהתעסק בהנהלת הישיבה אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש במלבורן אוסטרליה. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה א'שכו, ובהנסמן בהערות שם.

עוד על הישיבה הזאת - לעיל ח"י אגרת ב'תתר, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ג'תיח.

ג'תקצח. ג'תרטו. ג'תשדמ.