ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תיב

ב"ה, ד' חוהמ"פ, תשט"ו

ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מי"ג ניסן... ת"ח על מה שסידרו עניןה מצה שמורה כבקשתי, ובהנוגע להפצת ספרי חסידות באה"ק ת"ו על ידי אגות חב"ד, הנה ידועה כוונתי מאז - שאין זה לשם רווחים כספיים, אלא לשם רווחים רוחניים.

בברכת החג - ובודאי יעשו התועדות בסעודתא דמשיחא מלכא באחרון של פסח - שלדידהו גם יום קרי"ס בשירות ותשבחות.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א בעצמו על החתום, והנני חותם בשמו.

א. קווינט

המזכיר

ג'תיב

שסידרו ענין המצה שמורה: ראה לעיל אגרת ג'שפו, ובהנסמן בהערות שם.

שלדידהו: באה"ק שאחש"פ הוא בשביעי של פסח.