ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תיג

ב"ה, חוהמ"פ, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז ניסן והקודם לו, נהניתי במאד ממה שהתעסק לחלק מצה שמורה לחבריו מלפנים וגם עתה. ובודאי יכתוב בפרטיות יותר לאחר החג, ות"ח מראש.

וכן בטח יכתוב ע"ד הנעשה בזה ע"י שאר אנ"ש - הידוע לו. וגדול זכות התעסקות זאת להמשיך הטבת הבריאות לאמו שתליט"א, נוסף על תוספת הברכה והצלחה בעניניו הוא ושל זוגתו תחי' למילוי משאלות לבבם לטובה בקרוב.

המחכה לבשו"ט.

מוסג"פ סקריפס ע"ס 40- שקל להוצאות הנ"ל. והנשאר להו"ל של הבטאון. מחנים חסרים עדיין הגליונות יח. כ. מד-מז. מהחוברות מחנים: ב. ג. יט.

ג'תיג

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 289 והושלמה ע"פ העתקה.

לחלק מצה שמורה: ראה כם לעיל אגרת ג'שפו, ובהנסמן בהערות שם.