ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תטו

ב"ה, כ"ה ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו וכתב אודות מצבו הרוחני אשר לפעמים מתעורר ברוח טהרה ורוח יר"ש ולפעמים כו'.

הנה ילמוד בעיון המתאים והדרוש ספר התניא לרבנו הזקן פרק כ"ז-כ"ט והפרקים שלפניהם ושלאחריהם, ובכלל הרי ידוע פסק רז"ל בהנוגע לתורה וכן הוא בכלל בנוגע לעבודת השי"ת, לא יגעת ומצאת אל תאמין, יגעת ולא מצאת אל תאמין, אלא שבכל דר נזקקים לסייעתא דשמיא, הנה יאמר בכל יום אחר תפלת שחרית שיעור תהלים - כפי שנחלק התהלים לימי החדש, ובימות החול לפני התפלה יתן פרוטה או שתים לצדקה ויזהר במקוה טהרה, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'תטו

ילמוד: ראה לקמן אגרת ג'תקעו, דהיינו כדי לבטל העצבות.