ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תיז

ב"ה, כ"ו ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש בפרטיות בהנוגע לעניני... הנה מובן שאין להתנצל על כתבו, ואדרבה כל המפרט בזה ה"ז משובח, וכבר ידוע הדיוק שציווי רז"ל שצריך אדם לאמר בלשון נקי', והראי' שעקם הכתוב (פסחים ג, ע"א) הנה עקם הכתוב דוקא בפרשת נח ששם הוא סיפור דברים אבל בפרשת שמיני וכיו"ב שהוא ציווי ודין, הנה דבר הכתוב ברורות, שמזה מובן שכמו שחייב אדם לאמר בלשון נקי', במקרה הא' כך וכו'...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט.