ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תכ

ב"ה, כ"ז ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שלמה

עובדי' שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג ניסן, בו כותב מעבותו בקדש ואשר משתדל כי יכולתו להשפיע בסביבתו לקרב את לבן לאבינו שבשמים ע"י דברי התעוררות לתורה ומצותי', ושואל לספרים או חוברות מדברים בנדון זה.

והנה רבו כמו רבו ספרי דרוש וע[א]כו"כ ספרי חסידות המלאים התעוררות חיזוק ועידוד להחזקת היהודות והפצתה, וכמה מהם נמצאים אצל הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ איש רב פעלים בעל מרץ וכו' מוה"ר מיכאל שי' ליפסקאר, נוסף על מה שבטח יוכל הבירו בעל פה ואין הדבר תלוי אלא בשנים ועל פי מרז"ל הידועים, מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים, ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הבל. שמזה מובן ג"כ שככל מה שיוסיף ביראת שמים (שהוא בלי בול וגם אם ישנה בכל לבבך ובכל נפשך יכולה להיות גם בכל מאדך) וכן בהלבביות שבדבור, יצליח בהשפעתו, ופשוט ג"כ שצרי להוסיף בהנהגת עצמו בכל הנ"ל, וככל שירבה בקישוט עצמ תתרבה הפעת דבריו כמובן.

כבקשתו יזכירו את אמו תי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל להטבת בריאותה, אלא שע"פ המובא בזהר הק' (ח"א פד, א) ובכמה מקומות נזכרים בכגון דא בשם ובשם האם, ובטח יודעי את זה במכתבו הבא.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ג'תכ

מרז"ל הידועים: ראה לקמן אגרת ג'תמג.

ובשם האם: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'תקל וש"נ.