ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תכא

ב"ה, כ"ז ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מלפני חג הפסח, בו כותב שאינו רואה סימן ברכה בלימודו וכו' וע"כ יש לו סברות שונות בהנוגע להסתדרותו בעתיד וכותב הפרטים בזה.

והנה במ"ש שאינו רואה סימן ברכה בהלימוד, הנה ע"פ מרז"ל יגעת ומצאת תאמין, כוונה בזה יגיעה שלו, היינו לימוד באופן המתאים לכחותיו וכשרונותיו הוא יעמול וייגע בתורה, ומובן שבעל כשרונות טובים איננו יוצא בזה כשלומד כהבעל כשרונות רגילים, שהרי בערכו איננו יגע, וכיון שאין אדם מעיד על עצמו, הנה אמת בז יכול להודע מהר"י והמשפיע שלו שהרי מכירים הם אותו וכשרונותיו התמדתו ושקידתו.

בהנוגע להצעות שכותב אודותן, הנה עליו להתייעץ בז עם שלשה מאנ"ש המכירים אותו ויודעים הענינים על אתר, והשי"ת יתן להם הרעיון הנכון איך לייעצו כטוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'תכא

להתייעץ בזה עם שלשה: ראה בזה אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ח"ג אגרת תרחצ.

לקמן ג'תרלה-ו. ג'תשצד.