ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תכב

ב"ה, כ"ז ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובודאי למותר לעוררו אשר ככל שירבו ההורים בעניני תורה ומצות שאין סוף בזה, כי הרי התורה ארוכה מארץ מדה, והמצוה, רחבה מצותך מאד, הנה ירבה השי"ת בברכות[י]ו בהמצטרך לאדם ולב"ב, ובפרט למי שההשגחה פרטית נתנה לו רבנות בקדש (בישיבה) אשר אז גם בריוני דשבבותי' תלוים בהרב, כמרז"ל, ועאכו"כ אלו שברצונם הטוב נשמעים לקולו, וכיון שאיןה קב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, בודאי שמראש ניתנים לכאו"א הכחות הדרושים למילוי תפקידו בכלל ותפקיד כהנ"ל בפרט, והשי"ת יצליחו לבשר טובות בכל זה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ג'תכב

כמרז"ל: ברכות י, א. תענית כג, ב. סנהדרין לז, א.