ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תכד

ב"ה, כ"ח ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ב ניסן, בו כותב אודות חוות דעת הרופא שנמלך אתו שמייעצו לעשות זריקות ומפעולת הזריקות הוא גם כו'.

הנה יתחיל להתעסק בזה כשיתחיל להשתדל בעניני שידוכין, והשי"ת יזכהו ויצליחו להוסיף בהתמדה ושקידה בתורת הנגלה ובפרט בורת החסידות מבלי חשבונות ומדידות והגבלות שהנהגה כזו מעוררות מדות הרחמים דלמעלה י"ג תקוני דיקנא, וכמבואר גם בדרושי אדמו"ר הצמח צדק על הכתוב והוא רחום וגו' נדפס גם בהוספה לתהלים יהל אור.

בודאי ישתדל מדו וגם ע"י מכיריו ומיודעיו להשפיע על אחיו שי' בעניני התורה ומצות וכן בסביבתו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר