ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תכה

ב"ה, כ"ח ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח"י ניסן - שנתקבל באיחור זמן רב - הנה כבקשתו אכירו ואת כל אלו שכותב אודותם על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וכמדומה שמלפני כמה זמן כתב אלי ע"ד כל הנ"ל ולכן פלא שאינו מזכיר במכתבו זה ע"ד לימודו בתורת הנגלה ולימוד בפנימיות התורה שנקראת בלשון הזהר הק' נשמתא דאורייתא היא תורת החסידות, שהרי התורה היא חיינו ואורך ימינו ואין דבר יוצא מדי פשוטו שהיא חיינו גם בעוה"ז הגשמי, והיא היא הנצור והכלי לקבלת ברכות השי"ת בהמצטרך לאדם ולב"ב שיחיו.

ואף שגדול באין ערוך ההתעסקות בהפצת התורה שכותב אודותה במכתבו, אבל גם על זה נאמר אלא פרוס לרעב לחמך גו' כי תראה ערום וכיסיתו, ופירשו בתד"א שהכוונה כשרואים אדם רעב לתורה וערום מן המצות צריך להשביע רעבונו זה ולכסות מערומיו אלו, וסיום הכתבו הוא ומבשרך לא תתעלם, כי צריך להוסיף מזמן לזמן בעצמו הן בלימוד התורה והן בקיום המצות בהידור כי הרי אלו הם הענינם שבגופו, והשי"ת מזמין לכל אחד היכולת שיכול לעשותש ני הענינים גם יחד.

בנוגע לפרטיות הענינים אודותם כותב, הנה צריך הי' הוא וכן זוגתו תי' להפריש בכל יום חול קודם התפלה לצדקה וזוגתו תחי' נוס על זה גם קודם הדלקת נרות בכל ערב שבת וערב יום טוב איזה פרוטות לצדקה הכנסת כלה ומוסד של חינוך על טהרת הקדש, ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה בענין שידוכין ותוספת ביראת שמים של הבנים והבנות, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל ומתוך בריאות הנכונה.

בברכה לבשו"ט.