ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תכו

ב"ה, כ"ט ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מז"ך ניסן, וכבקשתו הזכרתי את כל אלו שכותב אודותם בשילהי חדש זיו ובער"ח זיו (וכתוס' ד"ה בחדש ר"ה ב, ע"ב) על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מזיותני עולם, וכפתגם הידוע שלו אחתום באיחול צו א געזונטען פרייליכען זומער ולבשו"ט בכל הכתוב במכתבו.

בברכה.

ג'תכו

מוה"ר אפרים אליעזר: יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'קס, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ג'תקפט. ג'תרפה. ג'תשז.