ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תכז

ב"ה, כ"ט ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב אודות מצב בריאות..

והנה ע"פ המבואר בחסידות המיחוש אודותו כותב, ברוחניות שייך הוא לעניני דבור ובעיקר לעניני מחשבה, ולכן צריך הי' הנ"ל לחזור בעל פה בדבור ולעבור על זה גם כן במחשבה איזה פרקים תנ"ך וביחוד תהלים, איזה פרקים משניות, ומה טוב לכל הפחות פרק אחד תניא, וגם אם כמו שכותב במכתבו הוא בסוג אנשים פשוטים שלא יבין הענינים הנ"לך עמקם הרי טוב שיחזור האותיות שהם האותיות שניתנו למשה מסיני ואשר כמאמר רז"ל בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים.

מובן שנוסף על כל הנ"ל צריך הוא למלאות הוראת הרופא מומחה במקצוע זה כי הרי לכל דבר צריך להיות אחיזה גם בדרך הטבע, ויצליח השי"ת אותו כשם שהי' שליח להובאת בקשה זו להיות גם כן מבשר טובה מהטבת המצב בהנ"ל.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'תכז

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 604.

לאחר ההתועדות דשבת מברכין חדש זיו: שבה הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א לארגן בארה"ב "צעירי אגודת חב"ד" בדומה לארגון צאגו"ח שנוסד באה"ק. נדפסב בלקו"ש שם (הוצאה תשמ"ט) ע' 606.

פתגם רבנו הזקן: ראה גם לעיל ח"ז אגרת ב'קצט. ח"ט ב'תתקמא ובכ"מ.

בפסק בי"ד: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'ק, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ג'תסא. ג'תרמ.

ג'תשיא. ג'תשמח.

להוראת נשיאינו: ראה ג"כ ספר השיחות - קיץ ה'ת"ש - ע' מד ואילך.

דאזלינן מיני': שאנו נעשים בחי' מהלכים שהוא בחי' בלי גבול (ראה אור התורה להצ"צ ע' מח), אחרי במדבר גו'.

בדיקת חמץ: וראה לשון רבנו בזה בסידורו. ובשם ר' האי גאון (הובא בשער הכולל שם): ירושה היא לנו מאבותינו כו'.

התעוררות והמשכה: ראה תו"א ד"ה להבין ענין הברכות ובלקו"ת לג"פ שם.

ענין הכיבוש: ראה תקוני זוהר תי' כא (ס, א): הכובש את יצרו... כד"א וכבשוה דיהא כבושה תחת ידי' כו'.

סוף קידושין: להעיר מתניא פמ"ו ואגה"ת פ"י בפי' אשר קדשנו במצותיו.

ראוים...ולעשותם: מבואר עפמש"כ - בשערי אורה - ד"ה יביאו לבוש פז"ח.

מצוה לגלות... יפקון ישראל: ראה אגה"ק סכ"ו וברע"מ - הועתק שם.

בלתי ידח: ראה הל' ת"ת לרבנו הזקן פ"ד ס"ג ובקו"א שם: וגם הרב יש לומר כו'. תניא פל"ב.

וכספור רז"ל: זהר ח"א קיח, א.

לפום גמלא: ראה כתובות סו, ב ושם: היכן הלך כו' לפום גמלא כו'. ובתניא ספ"ל: אבל באמת כו'.

בפסק בי"ד: ראה מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הנדפס בס' קיצורים והערות לתניא - ע' קכב-ג.