ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תלא

ב"ה, ב' אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו משנים עשר לספירת העומר עם המוסגר בו אשר מוסג"פ הקבלה.

נהניתי ממה שלומד בהקונטרסים הנשלחים לו ובודיא ירבה בזה על להבא, ומוסגר פה שיחת חג הפסח תש"ג מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שנדפסה השנה עוד הפעם, ובודאי למותר לעורו על המאמר רז"ל בפרקי אבות, במדות שבנותני צדקה שהתכלית הוא יתן ויתנו אחרים, ולכן בודאי יעשה צדקה בתוכן הקונטרסים הנשלחים לו שיפרסמם בסביבתו באופן המתאים, וכשיתרבה בבריאות הרוחניות בסביבתו יחזק השי"ת בריאות המתעסק בזה גם בגשמיות.

בברכה כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, צו א געזונטען זומער,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר