ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תלג

ב"ה, ב' אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שים

מוה"ר שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נעם לי לקבל מכתבו מכ"ה וכ"ז ניסן... הנה כבר מסרתי ובפרטיות ע"י הרה"ח כו' הרנ"ן שי' שעל כל אחד ואחד מהם להתעסק בכל המרץ ובכל הכחות בענין חינוך האברכים הבאים ממרוקה, כי עתה זהו התפקיד הקדוש לעשות מדינה זו מקום קבול לתורת הבעש"ט ותלמידיו ובעיקר לתורת החסידות חב"ד, ובהם הדבר תלוי שיהיו הת' הצנורות והשלוחים להפיץ המעיינות בכל המדינה ע"י האברכים שבאו אליהם, וחבל על כל רגע ורגע שאין מנצלים אותם במילואם לשליחות קדושה זו.

ויש מקום לומר שאם יתחנכו האברכים הנ"ל כדבעי, הנה אפשר יהי' פעול על ידם על כל אחינו הספרדים הנמצאים עתה במבוכה גדולה, ולדעתי על פרשת דרכים, ודיוע המצב שלהם הן באה"ק ת"ו והן במרוקה וסמוכותי', וכשהשגחה העיונה בחרה בד' והר אנשים וניתנה להם האפשריות להקים מאות אלפי חסידים במשך זמן קצר ה"ז דבר מבהיל ביותר, ולמרות כל זה הנה נמשך כמה חדשים וגם שנים... ועד מתי תהי' הנהגה כזו? כי ה"ז עומד אחר כתלנו וכו', ומובן ופשוט ג"כ שגודל שכר כל העוסק בזה כדבעי אין די באר הן בענינים הרוחנים והן בענינים הגשמים ובריאות הגוף עאכו"כ.

מובן אשר כל האמור לעיל לא רק אליו הדברים מכוונים אלא שליח הוא לפרס את זה בין כל חבריו הר"מ והר"י, והלואי שיפעלו הדברים מתאים לאותו המצב כמוש הוא ויהי' שליח למהר הדבר ככל האפשרי.

בברכה לבריאות ולהצלחה בכל הנ"ל.

נ.ב.

בהנוגע לסברתו ליסע לכאן לימים הנוראים הבע"ל, הנה בכל נכון הדבר אף כי במה נחשב הוא לגבי הענינים הנאמרים לעיל, ויודיע לכאן את השמות וכל הידיעות הצריכות וישלחו לו את הדרישה. - מובן שכ"ז הוא אם זוג' תי' מסכמת ע"ז.

ג'תלג

מוה"ר שניאור זלמן: לוויטין, אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תקז. תרסד.

הרנ"ן: ה"ר ניסן נמנוב.

האברכים הבאים ממרוקה: ללמוד בישיבת תו"ת בצרפת. ראה בזה גם לעיל ח"ט אגרות ב'תתכד.ב'תתקכח. לקמן ג'תלד. ג'תשמ.