ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תלד

ב"ה, ג' אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו משלשים בניסן הוא אדר"ח זיו וכן שנים - ז', ט' ניסן - הקודמים לו.

הנה נעם לי לקרות במכתבו שהתחילו הלימודים בשעה טובה ומוצלחת, ויה"ר שיקויים פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מנהל פועל ראשון והאחרון דישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, עס זאל זיין א גוטער פרייליכער זומער. והרי ישראל הם גוי אחד בארץ ומאחדים הגשמיות והרוחניות ומתאחדים עם האחדות הפשוטה, וכידוע שמצד הבריאה הנה למטה מאצי' לאו איהו וחיוהי חד ולאו איהו וגרמוהי חד, והאדם נברא לשמש את קונו לעשות לו קן ודירה שיהי' איהו וחיוהי וגרמוהי חד בעוה"ז התחתון.

נהניתי ממ"ש שעלתה בידו להתראות עם.. שי', ויה"ר שיהיו דבריו יוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב לפעול פעולתם, ומברכתם אתברך וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר שלפעמים קרובות הי' כותב [או] אומר בהפ"נ "שיפעול בי ובהשומעים".

ימים אלו קבלתי מכתב מהרש"ז שי' לעוויטין, וראיתי בזה הזדמנות להדגיש עוה"פ גודל ערך האחריות והזכות הכי גדולה בהתעסקות עם האברכים דמרוקה אשר ככל מה שמדברים בזה ועאכו"כ כשבא באותיות המעשה הם אותיות הכתיבה, אינו מספיק (נעמט ניט ארום) את ערך הענין כלל וכלל, ובקשתיו למסור התוכן לשאר המשתתפים בהעבודה קדושה זו ובטח ימלא בקשתי, ויה"ר שיתקבלו גם דברים אלו ויפעלו פעולתם...

בברכת הצלחה בכל הנ"ל ולבשו"ט מפורטות בקרוב.

ג'תלד

מוהרנ"ן: מוה"ר ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'פט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ג'תשיד. ג'תשסח.