ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תלה

ב"ה, ג' אייר תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר נתן דוד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו שואל ע"ד הנקודות ע"פ תורת הח"ן.

הנה בנוגע לקדושתם, ולא רק קדושת עצמם אלא אפילו קדושת שמותיהם - מובן ממ"ש בתקוני זהר תקון ה', בהקדמה (ז, ב), בתקון ס"ט, זהר חדש (צט, ג) בתיקונים, אשר אפילו השמות שלהם הם ר"ת של מלאכים.

ובנוגע להגימטריא שלהם, הנה הוא כשפוטו, שכל נקודה (פינטעלע) הוא עשר, וכל קו ששה, ולכן לדוגמא צירא (..) הוא עשים וכיו"ב, ולדוגמא עיין בתקוני זהר בהקדמה, אשר קמ"ץ בגימטריא ששה עשר, וכיו"ב.

מוסג"פ ממה שנדפס בעת האחרונה שבטח יעיין בו מתאים להתוכן.

לפעמים מחשבים הנקודות ע"פ שמם, וכמו בהקדמת הת"ז שם (ז, ב): פתח, בחושבן אותיותיו איהו יו"ד, שפי' המפרשים, שהאותיות של שם נקודה זו - בגימט' עשרים (במספר קטן).

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'תלה

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 574 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר נתן דוד: רוזנבלום. אגרות נוספות אליו -לעיל ח"י ג'כה. ג'קכב. לקמן ג'תשפג.

קדושת שמותיהם: ראה גם לעיל אגרת ג'שפו, ובהנסמן בהערות שם.