ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תלו

ב"ה, ג' אייר תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק שילהי חדש המלומד בנסים והתחלת חדש זיו שנולדו בו זיותני עולם. נעם לי לקרות בו אשר.. נגש לעבודת בקדש במקצוע חינוך הכשר וגם במחוז דעיר שיקאגא חדש, ויה"ר שלא יתרשם, ע"פ מרז"ל כל התחלות קשות, מקישויים הרגילים בענינים כמו אלו, ואדרבה זה יעורר בו תוספת כח וגילוי כחות הנעלמים, וכידוע ג"כ בתגליות חכמת הרפואה בתקופה האחרונה, אשר בכדי שהגוף יעמוד בפני מחלות תקיפות ל"ע, הנה זורקים בו מעין ודוגמא קלושה ממחלה זו, ועי"ז יוצא הגוף כלי זיין וכלי מלחמה נגד המחלה שלא תבוא כלל בגבולו, והוא הנקרא בשם וואקסניישאן (Vaccination), ועד"ז הוא ברפואת הנפש, וכידוע מאמר המורה הגדול רבנו הרמב"ם בשמונה פרקים שלו, בהדמיון שבין רפואת הנפש ורפואת הגוף, ע"י העלם מדומה קלוש יוצרת הנפש כלי זיין וכלי מלחמה, שמבטלים ההעלמות והסתרים אמיתיים.

ויה"ר שיצליח בעבודתו הנ"ל לזרוע ולנטוע גם בר[ו]בע העיר שמתכונן לייסד שם בית חינוך הכשר, וישפיע בהמתחנכים אהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל, וכבר ידוע אשר גם על ימינו אלה חל מה שנאמר, אחד הי' אברהם וירש זרעו את כל הארץ, והרי זרעו האו לאו דוקא בנים בדור שלאחריו אלא גם זריעתו ותוצאות פעולותו.

בודאי ידוע להם פתגם רבותינו נשיאינו - ווי מען שטעלט זיך אוועק אזוי גייט עס, ובמילא יקנו מגרש מתאים לבנין בהרחבה וכן הבנין עצמו יהי' באופן כזה, ודייק הכתוב הרחב פיך ואמלאהו.

בברכה כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע צו א געזונטער זומער לו ולזוגתו שיחיו.

ג'תלו

מוה"ר יוסף: פלייער. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ט ב'רלו, ובהנסמן בהערות שם.

זיו... עולם: ר"ה יא, א. וראה בהנסמן לעיל אגרת ג'תכו.

פתגם רבותינו: ראה גם לעיל ח"י אגרת ב'תתקפד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ג'תרסד. ג'תרעא.