ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תלז

ב"ה, ג' אייר תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח ניסן, בו כותב הוא המצב של וכו'.

הנה נוסף על האחיזה בדרך הטבע שצריך לשאול חוות דעת רופא מומחה במקצוע זה ולמלאות כהוראתו, והתורה נתנה רשות (כח) לרופא לרפאות, הנה עליו לבדוק המזוזות בביתם, וכן את התפילין שלו שיהיו כשרים, ונוסף על שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה, בחומש תהלים ותניא הידועים שבטח שומר אותם.

הנה מהנכון שבכל יום חול קודם התפלה יתן איזה פרוטות לצדקה, ונוסף על כל הנ"ל ישתדל בקיום מרז"ל שתלמידי חכמים (שכל בניך למודי ה', וראה ג"כ הקדמת החוות דעת ליורה דעה בענין התואר תלמיד חכם) מרבים שלום בעולם, ומבואר הדיוק במלת מרבים שאין לזה שיעור, כי ככל שיתעסק בזה הרי אפשר עוד להוסיף, וכנראה במוחש. ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, להרבות השלום בגבולם, שלום כפשוטו ושלום בפמליא של מטה וכו', וכמבואר בלקוטי תורה פרשת מטות בדרוש החלצו.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.