ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תלח

ב"ה, ג' אייר תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכת מלאכת שמים

מוה"ר ירחמיאל שי'

שלום וברכה!

במענה על שאלתו בענין מנהג הגזיזה (אפשערעניש) לשלש שנים ולהבאי הילד אז למירון.

הנה מובא מנהג זה בכמה מספרי הספרדים ובספרי הדרוש שלהם דרושים רבים מיוחדים לשמחה זו שנקרא חלאקאה, והובא ג"כ בקיצור בפרי עץ חיים שער ספירת העומד פרק ז', שהאריז"ל הלך שם לגלח את בנו במשתה ובשמחה בימים ההם, ועיין ג"כ באר היטב ושערי תשובה אורח חיים סי' תקל"א ס"ק ב'. ונראה שאין לעשות הגזיזה קודם שימלאו שלש שנים, ובמילא פשטה גם שאלתו בהנוגע לבנם, שי', וזאת למודעי, אשר כנראה מקומות יש שהספרדים נוהגים לעשות זה במלאת ארבע שנים - אבל כ"פ שמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לעשות במלאת שלש שנים..

בספרי דא"ח הנדפסים נמצא עד"ז בסי' מהרי"ד סוף ח"א ד"ה מנהג לגזוז שער הראש לבן ג' שנים.

לדחות התגלחת לכמה כחדשים בשביל לעשותה בל"ג בעומר במירון - אם מנהג אה"ק ת"ו כן הוא, הנה מנהג מבטל כו'. ובאם לאו, לא נ"ל דחי' ארוכה כזו של הענין "שמחנכין אותו במצוה להניח פאות הראש" (שע"ת שם).

בברכה.

ג'תלח

מוה"ר ירחמיאל: אלפרוביץ.

הגזיזה... למירון: על מנהג התספורת בל"ג בעומר ראה לעיל ח"ט אגרת ב'תרכד, ובהנסמן בהערות שם. לעיל אגרת ג'שפד.

על מנהג התספורת במלאת ג' שנים ראה קובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' מח סי' ע.