ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תלט

ב"ה, ד' אייר תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

... בהנוגע לשאלת הנסיעה למירון בל"ג בעומר, הנה כיון שנהגו בכגון דא בשנים שעברו, אין כדאי לבטל הענין ולתת מקום ללמוד פירושים בזה, ומהם פירושים שאינם רצוים, אבל לאידך גיסא, אין מההכרח שתסע כל הישיבה וכל הר"מ והר"י וכו'. פלא שכותב שיבטלו שבוע שלם מן כל הלימודים כי הרי בכגון דא לא הכמות עיקר אלא האיכות.

בברכה.

ג'תלט

מוה"ר שלמה חיים: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'מז, ובהנסמן בהערות שם.

לשאלת הנסיעה למירון: של כל הישיבה (תומכי תמימים לוד) ביחד, שכיון של"ג בעומר חל באמצע השבוע, הרי יחד עם ההכנות לנסיעה והמנוחה מהנסיעה, יתבטל עי"ז הלימוד בישיבה במשך שבוע שלם.