ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תמ

[ד' אייר, תשט"ו]

... ג) בהנוגע לשיעורי ערב לנוער עובד, הנה כבר כתבתי לכמה מאנ"ש, שאין מענין עסקני חב"ד - הפצת לימודי חול, ואין ענינם לתת הכשרים על בתי ספר בכלל, ובפרט כהנ"ל. אלא שאם יש אפשריות שגם אלו הלומדים לימודי חול יוכלו להפיץ ביניהם לימודי יהדות בכלל ועניני תורת החסידות בפרט, יש להשתדל בזה וביותר, אבל באופן שלא ישמש זה הכשר על בית ספר שאינו רצוי. ואפשר הדבר - אם עושים זה שלא בתכנית הלימודים של בית הספר וכו', וכיו"ב עניני זהירות התלוים בתנאי המקום והזמן. ואין כדאי שאחד יעמיד על עצמו - כ"א שיתייעץ בזה עם אנ"ש מאלו הנמצאים על אתר, ויבארם נקודות הדורשות זהירות, כמבואר לעיל.

ד) מבאר במכתבו מפני מה שלא התקיימה פגישה בין המורים-ות והתלמידים בימי חג הפסח, והנה מובן שתירוץ זה אינו מספיק ועאכו"כ שאינו ובן כלל מפני מה לא התקיימה פגישה בין המורים עצמם בימי החופש, ולא רק פגישה ידידותית אלא גם ימי עיון וכיו"ב.

ה) לפלא שאינו מזכיר דבר מהתקדמות עבודת הרישום, ורק שכותב שחלק חשוב בזה נפל לחלקו.

ו) נהניתי ממ"ש שתתקיים פגישה בין נשי חב"ד והאמהות של תלמידים-ות וישתדל לעשות כזה גם בשאר בתי ספר הרשת, ויה"ר שתהי' בהצלחה ותומשך ההתעוררות בבתי ההורים בענינים של פועל.

ז) מ"ש שעדיין לא בא ענין הגדר סביב בית הספר לפועל, הנה לפלא קצת, שהרי באמצע החורף כתבו שהתחילו להתעסק בזה, ויה"ר שיבשר טוב גם בנקודה זו.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט בכל זה.

ג'תמ

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 351

כבר כתבתי: לעיל ג'תג.

הרישום: ילדים ללמוד ברשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בשנת הלימודים הבאה.