ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תמא

ב"ה, ד' אייר תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש אודות איך להתנהג בענין ללכת יחידי בלילה וכו'. הרי אף שמובטחני שהשי"ת שומר ישראל ישמרם את כל אחד ואחת מהם, וכמו שכתבתי במכתבי מאז, וביחוד שכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מה עד כאן עומד ומשמש אף עתה כו' ומעורר ר"ר על כל הנ"ל, הנה בכל זה אין להיות יוצא מן הכלל כמוש נוהגים שאר מאנ"ש בזה, ובודאי אפשר לסדר שלא יפריע נוהג זה מעבודתו בקדש...

ג'תמא

ללכת יחידי בלילה: בדרך לכפר-חב"ד, לאחר מאורע החורף, דלעיל ח"י אגרת ג'קסא, ובהנסמן בהערות שם.