ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תמב

ב"ה, ד' אייר תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נהניתי ממ"ש אודות התועדות דשבת מברכין, והעיקר ה ביקור ג"כ בבתי אנ"ש ובטח נעשה הדבר באופן דגם הנשים היו בשביעת רצון. וע"ד המדובר בהתועדות דאחרון של פסח שהן הגאולה של פסח היתה ע"י רצון הנשים בזה, וכמבואר במדרש דנשים צדקניות הן השפיעו על בעליהן, וכן בקבלת התורה שזהו המשך דחג הפסח והמשך זה כולל גם הימים שבינתים, הרי מדייק הכתוב כה תאמר לבית יעקב גו' ופירשו רז"ל בשמות רבה שציוה השי"ת לקבל הסכמת הנשים על זה ואח"כ כו'...

ברכה המחכה לבשו"ט.