ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תמג

ב"ה, ד' אייר תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ

מוה"ר דוד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעשירי למטמונים, בו כותב אף כי בקיצור נמרץ על דבר תכנית השיעורים הקיימים לעת עתה, ויהי רצון משם יתברך ויתעלה אשר יעלה ביד מגידי השיעורים להשיג המטרה, היינו שיהיו נכנסים דבריהם ללב השומעים, והוא על ידי שני התנאים הידועים, שכל מיש שי בו יראת שמים דבריו נשמעים (ברכות ו, ע"ב), ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב (מאמר רז"ל הובא בספר הישר לרבנו תם שער י"ג ובשל"ה הקדוש שער האותיות). ויצליחם בתלמידים מקשיבים ומביאים הענינים בפועל כי גדול תלמוד (דוקא) שמביא לידי מעשה.

בהנוגע להתכנית בעתיד בעבודה קדושה זו, הנה דברתי עם הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ על מרץ כו' הרב"א שי' גאראדעצקי, ובקרוב יבוא עמהם בכתובים בפרטיות המתאימה.

בברכת הצלחב ובפ"ש כל החברים שיחיו.

ג'תמג

מוה"ר דוד:בדרא, תוניס. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"י ג'רטז.