ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תמד

ב"ה, ד' אייר תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הארוך עוה"פ, הנה סו"ס נתקבל מכתבו מספירת מלכות שבגבורה, ויה"ר שישתמש ג"כ בספירת הנצח, היינו לנצח ההעלמות וההסתרים המונעים בעבודת האדם לבוראו ולנצח ג"כ הסיבות שמונעים אותו מלכתוב מכתבים מפורטים ומבשרים טוב הן בגשמיות והן ברוחניות.

נהניתי ממ"ש אודות עריכת הסדרים בבית הכנסת ושלכל קערה היתה מצה שמורה, ובודאי ע"פ המבואר בחסידות שההמשכה מכל מועד ורגל צ"ל נרגשת פעולתה עד החג הבא, משתדל לחזק הצנור והכלים דרך בם תומשך ההתעוררות מליל שימורים על כל השנה.

כמדומה שכבר עוררתי אותו פעם על התועלת באם ירשום את נאומיו בעניני התעוררות לתומ"צ ויר"ש שאז הרי י[וכ]לו להשתמש בזה גם אחרים, משא"כ כשנשארים דברים שבע"פ.

נהניתי ממ"ש אשר אפשר שבשנה זו יזמינו אותו ג"כ למחנה... וכדאשתקד, ולדעתי אין כדאי לסמוך על מה ש"אפשר" אלא להשתדל באופן דיפלומטי, אבל שתבוא הזמנה זו לפועל. וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, ובפרט שהמדובר אודות הנוער שעדיין המו"מ שלהם בעניני מסחר, פרנסה כו' וכו' במדה קלושה או שלא התחילו לגמרי.

בקשר עם חג הפסח נשלח ג"כ מכתב למרת... תי' על ידו, ובטח אם נצרכה הנ"ל להסברה ימצא האותיות המתאימות לזה, ובמילא תהי' לו עוד הזדמנות לעוררה למה שנאמר, ומה שהדגיש הבעש"ט עבדו את ה' בשמחה, שכל הכתוב בזה הוא בדיוק, היינו שצריכה להיות עבודת ה' וצריכה להיות ג"כ בשמחה, ובפרט שרואים במוחש שעי"ז מבטלים ומתבטלים מעצמם כמה העלמות ומניעות בלתי רצויים.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.