ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תמה

ב"ה, ד' אייר תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שמואל

חיים שי'

שלום וברכה!

... במ"ש אודות נוסח התפלה ובאיזה אותיות להסביר זה להמתפללים, הנה יעוין בהקדמת שער הכולל שהעתיק שם מנשיאנו הק' אשר נוסח האר"י הוא נוסח השוה לכל נפש. ובשו"ת מהרשד"ם חלק או"ח פסק שמנוסח אשכנז לספרד מותר לשנות, וכן בשו"ת דברי חיים חלק ב' חלק או"ח סי' ח'. ומה שהקשה ע"ז בחת"ס חלק או"ח וחלק יו"ד ושו"ת מנחת אלעזר חלק ראשון סי' י"א, שתירצו כל הקושיות, ומסקנתם שמותר לשנות מנוסח אשכנז לספרד ואין שום דיעה להתיר מנוסח ספרד לאשכנז.

בברכה.

ג'תמה

מוה"ר שמואל חיים: פולנר. אגרת נוספת אליו - לקמן ג'תשפח.

מותר לשנות: ראה גם לעיל ג'ת, ובהנסמן בהערות שם.