ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תמו

ב"ה, ה' אייר תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ובמ"ש שזוגתו תחי' תבקר אצל רופאה בשבעו הבע"ל, הרי בטח תבקש את הרופאה שאם רוצה לעשות בחינה לא תהי' זה בפנים, כיון שאין בזה תועלת אלא לידיעה, ויש להסתפק בבדיקת המ"ר וכיו"ב.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ג'תמו

לא תהי' זה בפנים: בהמשך לזה - לקמן אגרת ג'תקנז.