ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תמז

ב"ה, ה' אייר תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

...מ"ש אודות הקושיות ששואלים אותו על פרטי מנהגים כו'...

ובהנוגע להקושיות, הרי ידוע מאמר הזהר הועתק באגה"ק דכל קושיא מסטרא כו', והוא נוסף על המאמר הידוע סתם מקשן כו' (מובא בספרי המפתחות משו"ת חוות יאיר, ואינו עתה תחת ידי), ובנדון דידן, הנה ראינו במוחש שהמקשים, קושייתם באה לאחר החלטתם לגלות אי שביעת רצונם (או עוד יותר גרוע מזה) ומחפשים ענין במה לתלות את זה. וכשיתרץ פרט אחד הרי יטרידם לחפש אחרי "עולה" ואמתלא אחרת (וכמבוא דאמתלא פירושו אמת- לא). וכשיהי' בהחלט אצל אנ"ש, אולו שיש להם השפעה בסביבתם בפרט, אשר ליובאוויטש הוא טוב, ויהי' זה בתוקף - לכה"פ כמו אי שביעת רצון של הנ"ל, הרי אפילו מעט אור דוחה הרבה חושך, משא"כ כשרואים חלישות ונמיכת רוח ועניוות שלא במקומה מאנ"ש, הרי זה גורם להגבהה ונפיחת רוח של המנגדים...

ברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

ג'תמז

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 479 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.