ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תמח

ב"ה, ה' אייר תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם משילהי אדר, דו"ח מפעולותיהם בקדש. ויה"ר מהשי"ת שרבות בשנים יעלה בידם לקים פסק רז"ל מעלין בקדש, ויוסיפו בהפצת התורה בכלל ובהפצת המעיינות בפרט ככל האפשרי, עד שנזכה כולנו לקיום היעוד, ומעיין מבית ה' יצא והשקה, וכמבואר הענין בארוכה בהמשך וככה הגדול ועוד יותר בקונטרס ומעין.

בכלל אין דעתי נוחה ממה שמפצלים העינים והפעולות ולכל ענין מנגנון מיוחד ושם מיוחד, שמלבד שמבלים כחות על ענינים של מה בכך, הנה כמה דברים שהם בבחי' נר לאחד נר למאה מכפילים ומשלשים אותו, ובמילא, חסרה ההשתדלות במקום אחר, מובן שלפעמים יש טעמים שאי אפשר לערב, עכ"פ כלפי חוץ שני דברים יחד, אבל זה צ"ל יוצא מן הכלל, ולא כהתנועה שבין הצעירים, שמכל דבר ודבר נעשה פרק, ואולי גם ספר בפ"ע וכו'. ומהנכון הי' שיעשו אסיפה מהנהלת צעירי אגו"ח, ובהשתתפות מזקני אנ"ש, וידונו על מדוכה זו, ויעבירו בשבט הבקורת כל הפעולות השונות הנעשים ע"י אנ"ש אגו"ח וצעירי אגו"ח בירושת"ו, ויחפשו אופנים שאפשר יהי' לרכז הדברים בכדי שתהי' הפעולה גדולה יותר, וכבר נמנו וגמרו ותשועה ברוב יועץ דוקא.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל ומהצלחתם בהמושפעים שלהם

ביחוד.

נ.ב.

השם אהלי יוסף יצח ליובאוויטש או אפילו בהשמטת התיבה אהלי, הנה מכמה טעמים בהנוגע לפעולות באה"ק ת"ו, הרי, לעת עתה, הוא רק לבתי ספר הרשת. ויש לסלקו משאר הענינים.

ג'תמח

ע"פ אגרת ג'תעח דלקמן נראה שנכתב לשנים, ואחד מהם - מוה"ר שמואל מנחם מענדל שי' שניאורסאהן. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'שפב, ובהנסמן בהערות שם.

אין דעתי נוחה: ראה גם לקמן אגרת ג'תעח.