ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תנ

ב"ה, ה' אייר תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוהרמ"ד שי' וואלנער

שלום וברכה!

נהניתי לקבל מכתבו מכ"ח ניסן, בו כותב אודות ביקור צעירי אגודת חב"ד במחנם הט' והרושם אשר השאירו, ובודאי לדכוותי' למותר לעוררו, אשר ככל שיקרה תנועת נפש איש אושה הישראלים, בחיות של יהדות בתורה ומצות, הנה קיומה של תנועה זו ותכליתה הוא, הבאת התנועה בפועל בעינינים של דבור ומעשה ובחיי היום יומים, וכמר[ו]מז בדבר שמנה אל המדרש עיקר אלא המעשה, ובזה תבחן גם התנועה וגם ההתעוררות, ותקותי, מתאים למכתב כת"ר, שהבחינה עלתה בטוב וביקור צעירי אגודת חב"ד פעל גם בהנוגע למעשה, ועל פי פירוש רבנו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך בפירוש התואר מרא דאתרא, אשר רב המקום הוא הבע"ב של המקום, הרי בודאי גם כת"ר ינצל הזדמנויות כאלו להחזקת היהדות והפצתה וביחוד בשדה החינוך הכשר מלאכת ד', בכל המקומות ובכל הזמנים, ובפרט בזמן דעקבתא דמשיחא ימי דגלות חשך כפול ומכופל, ובארצנו הקדושה אשר עיני ה"א בה מראשית שנה ועד אחרית שנה, ות"ח עם ישמחני בבשו"ט בזה.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש.

נ.ב.

בהנוגע להספרים שהו"ל על ידי קה"ת, הנה נמצאים הם באה"ק ת"ו על יד אגודת חב"ד על פי הכתובת, רחוב פיארברג 22 תל אביב.

ג'תנ

במחנם: מגדל אשקלון.

פירוש רבינו הזקן: ראה גם לעיל ח"ד אגרת תשפו. ח"ז א'תתפה. ח"י ג'רלה. לקמן ג' תקצ.