ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תנד

ב"ה, ו' אייר תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

שלום שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' אייר, בו כותב אודות ההצעה שיקבל להדפיס ספר דרוש או חדו"ת, שההכנסה תהי' לטובת היי סקול או הישיבה,, וכנראה שעליו בעצמו להשיג מנדבים להוצאות הדפוס.

והנה בהנוגע לצד המסחר שבדבר עליו להתייעץ עם האנשים על אתר, אם כדיא הדבר מנקודת מבט הכספי, כי הרי מי שינדב להישיבה להדפיס ספר, קשה לפעול אצלו שינדב בסמיכות לזה על הישיבה עצמה. ובהנוגע לעצם הענין, הנה בטח אין כוונתו שיודפס בהספר שהישיבה הדפיסה ספר פלוני, כי אין ענין כזה שייך לישיבת תו"ת, וכנראה הכוונה, שבהספר יהי' כתוב שפב"פ הוציאו לאור, ומקדיש ההכנסה לטובת ישיבה מוסד זה, ואם כן הוא, יש מקום להצעה הנ"ל בהתאם למה שיבררו בהשאלה הכספית...

בברכה.

ג'תנד

מוה"ר שלום שי': פויזנר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'קפה, ובהנסמן בהערות שם.

*) מובא בשה"ג לחיד"א ח"א בקו"א למע' ב'.