ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תנה

ב"ה, ז' אייר תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת יקרתו משילהי חדש זיו שהוא גם התחלת חדש זיו (וכתוספת ד"ה בחדש, ר"ה ב' ע"ב), ותחלתו בשורה טובה מאשר בנו בן ציון שי' לומד בישיבה הקדושה תומכי תמימים, ומיסודה של כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, וע"פ המבואר מחד מקמאי בשם הירושלמי, שהשם בן ציון הוא סגולה לאריכות ימים ושנים כפשוטו, לאריכות ימים ושנים ברוחניות, היינו שיהיו ימיו ושנותיו ממולאים בתורתו הק', שארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, והמסובב ממנה ע"פ מרז"ל שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, ביחד עם כל ילידי' שיחיו.

נעם לי לקרות במכתבו אשר יצק מים ע"י הרה"ג והרה"ח המפורסם בצדקתו ובהנהגתו וכו' מוהר"ש אלפנדרי ז"ל, ואתענין לדעת אם אפשר להשיג ספרי הנ"ל, ומבן שיכול להיות גם בתור חילוף בהספרים שנדפסים ע"י הוצאת קה"ת, וכן אם מסדרים לדפוס הכתבים וחידושיו בתורת הנגלה והנסתר שבטח נשארו בעזבונו.

ובמה שמאריך במכתבו בהנוגע למצבו ואשר לא תמיד שורה השמחה בנפשו, הנה מבואר בזה ארוכות וקצרות בספר התניא קדישא מרבנו הזקן, ובפרט בפרק ג"ל. ויש להוסיף בשמחה זו, ע"י ההתבוננות המוזכרת בספר התניא קדישא ריש פרק מ"א, איך שממה"מ הקב"ה, מניח העליונים והתחתונים ונצב עליו (על כאו"א מישראל) ומלא כל הארץ כבודו כו' וכו', וידוע שעוז וחדוה במקומו (יעויין חגיגה ה' ע"ב - ובס' עבודת הקדש להרה"ג הר"מ אבן גבאי חלק התכלית פרק נ"ז), הרי מתגברת ע"י התבוננות זו השמחה באדם, וככל שתתרבה שמחה של צוה זו (מצוה לשון צוותא וחיבו לבורא עולם), הרי ע"פ הכלל דשמחה פורץ גדר, מתמעטים הענינים המנגדיים ומגבילים את האדם הן בגשמיות והן ברוחניות, והרי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוה, וכבר ידוע מ"ש המורה הגדול בידו החזקה הלכות יסודי התורה פרק ז' הלכה ד'. ומובן שבכל הנ"ל אין סתירה לעבודת השי"ת כשדורשת לפעמים ענין של מרירות, וע"פ המבואר בתניא קדישא סוף פרק ד"ל ובאגרת התשובה שם פרק י"א.

בקשתי את אנ"ש שיחיו אשר ימציאו לכת"ר איזה מהספרים הנדפסים בהוצאת קה"ת, ובודאי ינהג בהם עין טובה ויזכה בתוכנם את הרבים בקהלתו ומושפעיו, וזכות הרבים תלוי בו.

בכ' ובברכת הצלחה במשרתו בקדש.

ג'תנה

יצק.. אלפנדרי: ראה לקמן אגרות ג'תרכא. ג'תשמא.

להשיג...חילוף: ראה בזה לעיל ח"י אגרת ב'תתקסה, ובהנסמן בהערות שם.