ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תנז

ב"ה, ט' אייר תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

כבקשות הזכרתי את... על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, להמצטרך לכל אחד ואחת מהם, וכיון שהי' שליח להובאת בקשתם, הרי בטח ימסור להם ג"כ הנ"ל, שנזכרו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, ובודאי יסבירם ג"כ מה דמרגלא בפומא, בדיוק לשון רז"ל בהנוגע לברכה, גשמי ברכה, שצריכה להיות תחלה חרישה וזריעה ואז הנה הגשם מביא ברכה בתוספת מרובה. ומובן, אשר באיש ואשה הישראלים בני משפחה - הוא, לכל לראש, העמדת הבית שיהי' דוגמא ולמופת בית איש הישראלי - היינו "מקדש מעט" בהנהגתו. וכנראה במוחש, הרי תלוי זה בעיקר בהנהגת האשה עקרת הבית ושהבעל יסייע בידה ככל יכולתו.

ומובן אשר אי אפשר להנ"ל כי אם כאשר הבעל מתנהג בשבתו בביתו ובלכתו בדרך ובשכבו ובקומו, באופן אשר כל רואיו יכירוהו כי מזרע אברהם יצחק ויעקב הוא.

ואם הנ"ל מוכרח בכל מקום ובכל זמן, עאכו"כ בדורנו זה, שכל אחד מאתנו הוא אוד מוצל מאש, אשר ברחמיו הגדולים, השאירו בורא עולם השי"ת לפליטה כדי להחיות עם רב, ובארץ אשר עיני ה"א בה מראשית שנה ועד אחרית שנה - שהאחריות והזכות ההנהגה כזו גדולים כ"פ ככה. ואין הקב"ה מבקש אלא לפי כחו של כל אחד, ומראש ניתנו הכחות והאפשריות למלא את כל הנ"ל במילואו בזמן ומקום בו נמצאים. ואשמח אם יודיע את... שיחיו כל אחד מהם בפרט, עדכ"ז בפרטיות המתאימה.

בברכה למילוי שליחותו זו במילואה, ולבשו"ט בכל זה,

מ. שניאורסאהן

ג'תנז

לשון רז"ל... גשמי ברכה: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'רנו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ג'תרצד ובכ"מ.