ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תס

ב"ה, יו"ד אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק שמיני, וי"א לחד"ז, בם כותב אודות החלישות בהשיעורים שנתהוו עתה, ובטח מתייעצים ביניהם איך לחזקם, ואדרבה - להוסיף עליהם לגבי מה שהי' בעבר, וכפסק רז"ל דמעלין בקדש. ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט שכיון שדורשים זאת מאת כאו"א מאתנו - הפצת המעיינות חוצה, בודאי ניתנו הכחות איך למלאות הדרישה בפועל. וגדול זכות התעסקות זו להמשיך ברכות השי"ת והצלחתו בכל, ובפרט בעניני בריאות של המתעסקים וכל ב"ב..

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר