ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תסא

ב"ה, יו"ד אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים סופר וכותב

מוה"ר יהושע שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מיום ד'... תנוח רוחו כאשר הניח את רוחי בכתבו ע"ד התועדות דאנ"ש, ואשר ברצונם להרחיב פעולות בהפצת המעיינות שיגיעו אפילו חוצה, ובודאי כשירצו באמת, חפץ ד' בידם יצליח, וכיודע ממכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר הנדפס בספר קיצורים והערות לנציא, אשר "בכלל המסירת נפש הלזו על תורת החסיודת פסקו בבי"ד של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות, תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה".

בפרטיות נהניתי ממה שמתכונן לנאום לפני נשי חב"ד בהילולא דרשב"י הבע"ל, אחד המיוחד, וכמאמר רבי עקיבא אני ובוראך מכירים כחך (ירושלמי סנהדרין פ"א הלכה ב) בחמשה תלמידים רבי עקיבא שהם העמידו תורתו, ושכמאמר רבי עקיבא (שלי ושלכם) שלה - הוא (כתובות ס"ג א).

ויה"ר שיביא לפועל, וכמרז"ל המעשה הוא העיקר.

בכ' בברכה לבריאות ולהצלחה בעניניו.

נ.ב.

הפתקא המוסגר במכתבו אקראהו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע.

ג'תסא

מוה"ר יהושע: שפעטמאן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז א'תתעב, ובהנסמן בהערות שם.

פסקו בבי"ד: ראה גם לעיל אגרת ג'תכט, ובהנסמן בהערות שם.