ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תסב

ב"ה, יו"ד אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במעננה על מכתבו ממוצש"ק פ' אחרי, בו כותב אודות מסעיו מהאדיטש בו נולד עד לאה"ק ת"ו, ואשר עתה עוסק הוא בהשגחה על הכשרות בנתני'...

בודאי ידוע לו המבואר בכמה שיחות מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אש ענין הזכרון הוא, שהמעמד ומצב שנזכרים עליו, יעמד חי נגד עני בעל הזכרון ויפעול פעולתו, ויה"ר, שזכרון המסעות שלו, וביניהם היחידות שלו אצל כ"ק אדמו"ר נשיא ישראל שכותב אודותה, יעורר בו תוספת כחות פנימים, שכל רואיו יכירו שמחסידי חב"ד הוא, וכתקות רבוה"ק נשיאנו הק' בהחסידים שלהם והקושרים אליהם. אשר הדרכים להשיג את זה הוא, לימוד תורת החסידות בשופי, הליכה בדרכי' והנהגותי', והעיקר בהם הוא להפיץ מעניות תורת החסידות, והמעשה שלה בכל הסביבה, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בעת רצון אקרא את הפ"נ המוסגר במכתבו, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והשי"ת יזכהו ויצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל ובהנוגע לפועל.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

נ.ב.

בודאי ידוע לו משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, בחומש תהלים ותניא ושומר עליהם.