ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תסג

ב"ה, יו"ד אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות הנקודות העיקריות דתורת החסיודת והשקפתה, הנה לימוד תורת החסידות הוא ע"ד לימוד כל חלק וחלק שבתורה, ולמה הדבר דומה, לכשקודם שיתחיל בלימוד גמראה לאחר לימוד המשנה, ישאל לנקודות העיקרים דהגמרא וכו', אשר מובן שאפשר להעלות על הנייר ענין זה הן בנוגע לגמרא והן בנוגע לתורת החסידות. אבל מעולם לא ראיתי גישה כזו בהנוגע ללימוד הגמרא או ראשונים וכו'. ולדעתי אין זה נוגע כלל וכלל בליוד תורת החסידות, אף שמובן שכל אחד מחפש לו דרך קצרה, ובמילא שואל, אפשר שכשילמוד וישיג נקודות העיקריות ילמוד תורה זו על רגל אחת.

במדה חשובה ימצא את הנקודות העיקריות דתורת החסידות והשקפתה, בשער היחוד והאמונה (תניא חלק ב'), מצות האמנת אלקות שבספר דרך מצותיך בכמה פרקים בשרש מצות התפלה שם, ובקונטרס לימוד תורת החסידות.

ג'תסג

בלימוד גמרא לאחר לימוד המשנה: ראה גם לקמן אגרת ג'תקיח.