ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תסו

ב"ה, י"א אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יצחק שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט' אייר, ולפלא גדול שלמרות שהנני מעורר את אנ"ש לפרקים קרובים אשר בתורה והמצות הם עיני ההתקשרות לד' ותורתו, והמצב ברוחניות בו תלוי המצב בגשמיות, הנה אפילו התמימים והרבנים שלנו כותבים על כל דבר ודבר, אבל אינם מזכירים ע"ד הנ"ל אפילו בכלות, ולא אפי' ברמז, ומובן שאין כוונתי שתפארו במכתביהם, ראו פעולות שפעלתי, אבל הזכיר מהנעשה בזה בתוך הסביבה בה נמצאים, עאכו"כ בתוך הד' אמות של הכותב בתוך ביתו, אין בזה ענין של גאוה וכו', ואין להאריך בדבר הפשוט, ובהנוגע אל התמימים עוד גדולה יות, כי גם ע"ד הנעשה בישיבה אינו מזכיר דבר, אף שזה עתה התחיל זמן לימודים חדש.

ויה"ר שע"פ פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר ששמע בשם זקני החסידים, אז מען דארף אויפשטיין גאר א אנדערער, הנה גם בזה ישתנו הדברים מן הקצה אל הקצה...

בברכה.

ג'תסו

מוה"ר יצחק שי': הנדל. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"א קמג. קנח.