ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תסז

ב"ה, י"א אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה -.

הנה ידועות הוראות כ"ק נשיאנו הק', אשר צריך למלאות הוראת הרופאם מומחים, וה"ה בנוגע אליו שכנראה ממלא הוראותיהם לסרוגין, היינו שלמשך זמן מפסיק בזה ומתנהג שלא כדבריהם, וכבר מבואר הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות, אודות יוקר הגוף של איש הישראלי, שמילא צריך להשתדל שהי'י בריא ושלם, שאז אפשר לעבוד השי"ת מבלי בלבולים, ואדרבה כפירוש הבעש"ט עזוב תעזוב עמו, מיטן גוף, והנהגה הפכית בזמננו זה, הנה לפעמים קרובות יותר, סיבתה רצון צו ווייזען קונצען או גם גרוע מזה, ובמילא כלך מדרך זו, ועכ"פ מכאן ולהבא הנה ישאל את הרופא שלו הוראות מפורטות בהנהגה דאכילה ושתי' וכו', ובודאי יש לסדר שלא תהי' כל סתירה להשו"ע ח"ו וינהג גן, ובמילא וועט זיך בא אייך גיך אוישטיין ויחזור לאיתנו.

בברכה לבריאות ולבשו"ט.

ג'תסז

כפירוש הבעש"ט: ראה גם לעיל אגרת ג'שפא, ובהנסמן בהערות שם.