ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תסט

ב"ה, י"א אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מוה"ר אלי' ליב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' אייר, הנה ידוע פתגם הבעש"ט ששמענוהו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שמכל דבר שהאדם רואה או שומע יכול ובמילא גם צריך ללמוד הוראה בעבודתו אם השי"ת, ועאכו"כ במאורע שנוגע לכו"כ מבני ישראל, וברפט אם רואים שמסר השי"ת רבים ביד מעטים באופן נסי, ה"ז צריך לעורר תוספת כח לעבדו ית', ואין להתרשם כלל וכלל ממה שישנם נוהגים באופן אחר, ורוצים לבאר הנהגתם ע"פ שכל שהם הרוב, והנ"ל הוא הוכחה להיפך, שאין הרוב בכמות מכריע כלל וכלל, וגם אלו המתנהגים אחרת יודעים עד"ז, אלא שיצרם הרע אין נלחמים בו כראוי, ולכן נופלים תחת משלתו, שזהו נוסף על כל שאר הענינים הנהגה דכפוי טובה באופן היותר מבהיל.

משל למה הדבר דומה, למלך גדול ורב, שמראה אהבת הגדולה והעצומה לאיש הדיוט נבזה שפל אנשים כו', ויורד אליו ממקום כבודו עם כל שריו כו', ומכניסו להיכלו היכל המלך כו' (ע"ד המבואר בתניא פרק מ"ו), האפשר לומר ששפל אנשים זה יאמר למלך, אשר היכל זה אינו של המלך אלא של ההדיוט, ולכן יתנהג בו כפי רצונו, ותחלת הנהגתו היא לגרש אתה מלך מהיכלו בכל האופנים שאפשרי, והיינו ע"י הנהגה גסה היפך ציווי המלך על כל צעד וצעד?! והנמשל מובן...

נהניתי גם מכתבו אשר חלקו מצה שמורה להורי התלמידים דבית הספר שלהם, ובודאי גם בשאר בתי ספר הרשת נהגו מנהג טוב זה, והשי"ת יצליחו לבשר טוב תמיד בענינים הכללים והפרטים...

בברכה לכהנ"ל.

ג'תסט

מוה"ר אלי' ליב: רבקין.

מכתבו מה' אייר: ותוכנו: בין המחנכים יש מציעים לעבור בשתיקה על יום העצמאות שנקבע לה' אייר ויש המציעים להזכיר במלים ספורות על המאורע שאירע לפני שבע שנים, שערבים התנפלו עלינו וה' ברחמיו הצילנו.

ראה גם לעיל אגרת ג'תד.

חלקו מצה שמורה: ראה גם לעיל אגרת ג'שפו, ובהנסמן בהערות שם.