ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תעא

ב"ה, י"ב אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בהמשך למכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א שבטח כבר נתקבל, הנה נפרטים לקמן איזה נקודות בקשר עם מכתביהם הקודמים, שבטח יענו גם עלהים במכתבם הבא, והם:

א) מזכירים במכתבם אודות לימוד הלכות שו"ב ויו"ד, ובטח הכוונה ג"כ לאומנות השו"ב לאחר כך ולימוד היורה דעה בכלל. ומובן אשר, בכלל, נכון הדבר ובפרט בשביל התלמידם הספרים (ומובן שיש להביא בחשבון הדינים שבהם מחולקים מהשו"ב האשכנזים), אבל ביחד עם זה יש להנהיג באופן שלא יומעט עי"ז שם הישיבה ומהותה בלימוד התורה בעמקות, וד"ל.

ב) מזכירים שמנהלים שקו"ט אודות התקציב מועד הישיבות, שבאמת אינו מובן כלל הסכום הקטנטן הניתן להם. ובפרט לאחרי שביקר כאן הרב שער שי', ואמר וכפל בשיחותיו שיחסו טוב והגון לישיבות תו"ת וכו', ולו דעה גדולה בעניני הועד הנ"ל.

ג) מהכפר נתקבל מכתב שקצבו שטח אדמה מספיק להבי"ס למלאכה.

ובטח יודיעו ג"כ הם הבפועל בזה.

ד) מהנכון הי' לברר סיבת העדר אשור בי"ס למלאכה ע"י משרד העבודה. ובטח יש אופנים לשנות החלטתם ע"י איזה שיפורים בבי"ס למלאכה. מוכן שכלל וכלל לא ע"ח לימודי קדש.

ה) לעת עתה, לא נתקבלו גליוני תלמידי בי"ס למלאכה ותמונותיהם.

ו) בשאלתם אודות להנהיג קנסות לתלמידים בעד העדר התמדה וכיו"ב, הנה בענינים כמו אלו, יש להתחשב עם הנוהג במדינה בה נמצאים.

ז) בהנוגע לההצעה אודות הבנינים בטבריא, הרי יש מקום ליסוד שם בי"ס למלאכה, כיון שכנרא - התלמידים יהיו מבין הספרדים, ולכן צריך לברר לכל לראש היש פערסאנאל מתאים לעמוד בראשות הנהלה שם (אם המורים יהיו שלא מאנ"ש, משא"כ בראשות הנהלה שאין לוותר על זה). מובן שה"ה והבירור באם תהי' אפשריות לייסד שם סניף ישיבת תומכי תמימים, ואפשר עוד בתוקף יותר.

מה נשמע אודות הטענדער?

בכבוד וברכה,

א. קווינט

המזכיר

ג'תעא

על האגרת חותם המזכיר, ומ"מ נראה מהתוכן והסגנון שהוכתבה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א.

קנסות: ראה גם לעיל אגרת ג'שפה.

הבנינים בטבריא: ראה לקמן אגרות ג'תעב. ג'תקנו.