ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תעב

ב"ה, י"ב אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ז"ע נתקבל מכתבם מה' אייר, בו כותבים אודות הצעות השונות בהנוגע למקום יסוד כפר חב"ד שני.ולפלא שהשקו"ט הוא גם בהנוגע להתיסדות במקום רחוק, לא רק מכפר חב"ד העכשוי, אלא בכלל ממקום ישוב יהודים חרדים, לאחרי שיודעים הם המצב בזה באה"ק ת"ו.. שבהתבוננות קלה מובן שאין להצעה כזו מקום.

ב) בקשר עם הנ"ל, וכמו שדברתי בע"פ גם עם מר שז"ר שי' כשהי' כאן, וכן עם מר קורן שי' כשבקרני, צ"ל יסוד כפר חב"ד שני בסמיכות לכפר חב"ד העכשוי, אם אי אפשר הדבר בשו"א - הרי עכ"פ בסמיכות לישוב שבו נמצאים אנשים פעילים מחב"ד, וכמו ירושת"ו תל אביב לוד וכיו"ב, ואם גם זה אי אפשר בשום אופן =- הרי עכ"פ בסמיכות לישוב בו נמצא גוש חשוב של בנ"י שומרי תורה ומצות. וכולי האי ואולי...

המוכשר המקום וישנן האפשריות להקמת כפר חב"ד שני בטבריא, סביבות הבנינים של אדמת פאג"י וכו'?

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל ויה"ר מהשי"ת שיהי' בהקדם,

מ. שניאורסאהן

ג'תעב

כפר חב"ד שני: ראה לעיל ח"ט אגרת ב'תתכו.

בטבריא: ראה לעיל אגרת שלפנ"ז. לקמן ג'תקנו.