ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תעד

ב"ה, י"ב אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר נחום שמרי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מתחלת אייר והקודם לו.

הנה ת"ח על הבשו"ט של ההתועדות, והעיקר בהתעוררות של המתועדים בהנוגע לימים שאחרי ימי התועדות, ובטח גם לאחר זה הנה משגיחים כל אלו שהיכולת בידם על זה שתבוא ההתעוררות בפועל גם בימות החול.

ומ"ש שבני מערבא לא ראו רבי מימיהם, וגם השבוע ששהה כ"ק מו"ח אדמו"ר הי' זה בדרך מקיף. הרי מקיף סו"ס נכנס בפנימיות, ואחד הדברים בזה (בדרך מלמעלמ"ט הוא) ע"י שמשמיכים מקיף יותר נעלה, או בדרך (מלמטלמ"ע) כשמשתדלים להמשיך המקיף בפנימיות ע"י עבודה, והרי שני הדברים ביד זקני אנ"ש שבירושת"ו הוא, ע"י שיחזרו לפניהם מאמרי דא"ח שתורתו של הרבי ה"ז פנימיותו ועצמותו, וע"י שידריכום בהנהגותיו בדרך אשר הורה לנו בחיי היום יומי...

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

ג'תעד

מוה"ר נחום שמרי': ששונקין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ט ב'תשנט, ובהנסמן בהערות שם.

השבוע ששהה: בקיץ תרפ"ט.