ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תעה

ב"ה, י"ב אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק. ולפלא שאינו מזכיר דבר על דבר שיעורי בלימוד הנגלה והחסידות, ולא ע"ד השתתפותו בהתועדות ובשיעורים הנלמדים ברבים כו' וכו', וראשית מכתבו ואפילו גם באמצעיתו הוא רק בעניני פרנסה גשמיות וסברות שונות בזה, וכאילו ח"ו נשכח ממנו האמור בברכת המזון שהו מן התור, והתחלתה שהקב"ה הוא מלך העולם, והוא דוקא, הזן ומפרנס לכל בחסד וברחמים, שבמילא מובן ובלי כל ספק שצריך לעשות דירה לו ית' כאן במקומו, ואז יקוים ג"כ הענין דהזן ומפרנס לכל, ויעיין ובעיון המתאים באגרת הקדש סי' ט' ובכ"מ שם.

ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא יתוקן הדבר מעיקרו, העיקר בהקיום בפועל, ובטח לא ימנע הטוב לבשרני טוב בזה..

המחכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר