ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תעו

ב"ה, י"ב אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר אברהם צבי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה ניסן ואדר"ח אייר, שנתקלו ביחד... במ"ש ע"ד הסיפור מענין שע"ה פרקים בהסוגיא דרצון ותענוג מי מכריח את מי, שכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר לעצמו בהיותו צעיר, ואח"כ שרפם ואח"כ התחרט על זה עכ"ל, והוא מסיפור א' מזקני אנ"ש הרה"ח מיכאל דווארקין ע"ה, ושואל פירוש הדבר.

והנה איני יודע למה צריך פירוש - אם על המספר או על הענין, ובהנוגע להמספר, הנה ימצא בשולי הגליון מ"מ, משום מובן שייכות שע"ה לרצון ותענוג* שהם כתר, עתיק ואריך, באדם התחתון, ובמילא גם באדם העליון. כן מצוין בהמשך תרס"ו ששם מדובר בענין רצון ותענוג**, ובהנוגע למה ששרפם ואח"כ התחרט, הנה י"ל בדרך אפשר, שכיון שהמדובר בפנימיות התורה לא רצה לאמר דבר דלא שדמע מרבו, ולהעיר מזח"ב רכ"א ב'. ואח"כ הצטער ע"ז כיון שהמדובר הוא - בהבנת ענין שקבלו מהרב.

- דא"ג: מש"כ וסימנך יד יוסף, כנראה נשמט לפ"ז: ונחלק לי"ד חלקים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

זה עתה נתקבל מכ' מט' אייר.

ג'תעו

מוה"ר אברהם צבי שי': לנדא.

*) לקו"ת ויקרא ט, ג. שם שה"ש לה, ד. לח, ג.

**) ד"ה לך לך ואילך.