ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תעז

ב"ה, י"ג אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מכ"ט ניסן והקודם לו, וכן מג', ו' אייר והמברק אודות השתתפות הבחורים בהרישום.

הנה פלא ותמי' גדולה עליו הרבה ותר מאשר על שאר אנ"ש באה"ק, כי הרי הוא בעצמו הי' בארצוה"ב בעת שכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלהל"ה נבג"מ זי"ע, נשיא ישראל ולא רק של אנ"ש הי' שולח את תלמידי התמימים לעבודת תעמולה בנוגע לחינוך הכשר, ובחר במובחרי התלמידים ביותר, ושלחם לערי השדה לייסד שם ישיבות קטנות בם ילמדו אל"ף בי"ת עברי סידור חומש משנה וגמרא, אף שתלמידים אלו מצד עצמם הו יכולים להתעסק בלימוד החסידות, נוסף על לימוד הנגלה, ונודע לו גם אודות המיטוואך שעה שענינה ללמוד עם קטנים וקטנות שאין יודעים אפילו לדבר אידיש, וצרי עוד להסבירם ע"ד מודה אני, יסוד שמירת שבת כו' וכו', - וגם לעבודה זו שלח כ"ק מו"ח אדמו"ר מהתלמידים, ואפילו מאלו שכבר עסקו בלימוד החסידות ובעבודת התפלה כו' וכו', ואפילו בשעה שמספר התלמידים בישיבת תו"ת כאן הי' קטן ביותר. וכשנצבת השאלה באה"ק ת"ו, ולאחר שכמה פעמים השתתפו תלמידים הנ"ל בעבודת הרישום, והמדובר הוא ע"ד 15 תלמידים לערך, ורק למשך שבועיים, הנה מניח הוא את כל עסקיו הצדה, ומבזבז ממון לשלוח מברק לכאן - אפשר יעלה הדבר למנוע השתתפות התלמידים בהרישום, (אף שעי"ז עלול שבאיזה מקומות החדשים ואולי גם מהישנים - ימנע ממאות נערים ונערות חינוך כשר...).

מובן ש"מצער" "ג"כ" הפארשלעפעניש בהנוגע להבנינים לבית ספר לחקלאות ומלאכה בכפר חב"ד - ועתה בא נוער ממרוקה, ואם היו הבנינים מוכנים לקליטה במילואם - אפשר הי' להציל כמה עשיריות מהנוער הנ"ל, לקולטם בבתי ספר אלו, ולעשות געוואלד אודות בנינים חדשים נוספים, משא"כ בהמצב העכשוי. כשמזמן לזמן מתחדשת עוד הזדמנות להרחיב עניני חב"ד באה"ק ת"ו, ובד"מ הפצת המעיינות חוצה לקיום היעוד לכשיפוצו המעינות קאתי מר, - הנה מזמן לזמן נתחדש עוד מניעה ועכוב...

נעם לי לקבל ידעה אשר הביקור שלהם בבית ספר הרשת במנחה, עשה רושם טוב ביותר על התלמידים-ות. והלואי היו נשמעים לדברי ועושים בקורים כאלו לעתים תכופות יותר, ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא יעשו זה, והשי"ת יצליחם.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל,

מ. שניאורסאהן

ג'תעז

הרישום: ילדים ללמוד ברשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בשנת הלימודים הבאה.