ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תעט

ב"ה, י"ג אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו, כנראה משילהי ניסן ולשאחריו, ולקרות בם אשר מקיים ציווי הקב"ה בקיום המצות בכלל ובמצות הצדקה בפרט, שתהי' בשמחה ובטוב עין, ובודאי יקיים השי"ת הבטחתו שעלי' אומר ובחנוני נא בזאת, אשר ע"י מצות הצדקה, הרי והריקותי לכם ברכה עד בלי די, ומדה כנגד מדה, הרי יהי' גם זה בצנור של שמחה ובאור פני מלך חיים מלכא דלעילא, ובהעיקר אשר בקרוב יוכל לבשר שמצא שידוך מתאים בשביל בתם הבכירה תי'.

מובן שצודק במ"ש שאין הוא דורש מאלו שמציעים נכבדות בשבילה בתנאי קודם להשידוך לימוד תורת החסידות וכו', כי בזמננו זה יראת שמים סופה להביא לידי הליכה בהדרכות החסידות והנהגותי', ובמשך הזמן גם ללמוד תורתה.

נהניתי ממ"ש שמתועד הוא בתוככי אנ"ש ומתדבר אתם גם בהימים שבינתים בהנוגע לד"ת הנהגות חסידיות כו' וכו', והרי ידוע ומפורסם עד כמה נהנו מהנהגות כמו אלו נשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ומובן ג"כ שכל אלו המקיימים פקודתם והוראותיהם וגורמים להם נחת רוח במקום הם נמצאים בהיכלות ובעולמות עליונים, שבודאי נחת רוח זה מביא לתוספת ברכה והצלחה בהמצטרך להמעורר לו ולכל ב"ב שיחיו.

בברכת מז"ט ליום הולדתו ובברכה כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר צו א געזונטען פרייליכען זומער.